Τοπικά Συμβούλια ΝέωνΤοπικά Συμβούλια Νέων

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για  την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, αλλά και την εξοικείωσή τους με τις αρχές της Δημοκρατίας,  σε κάθε Δήμο και Κοινότητα της χώρας μας, συγκροτούνται αντίστοιχα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια Νέων (Τοπικά Συμβούλια Νέων).

Έργο των Τοπικών Συμβουλίων είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη, σε συνεργασία με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη διαδικασία συγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Νέων συμμετέχουν προαιρετικά οι νέοι από 15 έως 28 ετών και έχουν τόσο το δικαίωμα του εκλέγειν όσο και του εκλέγεσθαι, αρκεί πρώτα να έχουν εγγραφεί στο μητρώο νέων του Δήμου ή Κοινότητάς τους (όπου δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι). Την ευθύνη για την εποπτεία και εξασφάλιση των προϋποθέσεων συγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και την διενέργεια των απαραίτητων εκλογικών διαδικασιών έχει το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Οι εκλογές δια των οποίων προκύπτουν τα Συμβούλια Νέων διενεργούνται κάθε δύο χρόνια (το 1ο και το 3ο έτος κάθε δημοτικής περιόδου), με άμεση και μυστική ψηφοφορία με ενιαία ψηφοδέλτια, σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης, από το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Διάρθρωση των Συμβουλίων

 

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων αποτελούνται από τρία αλληλοσυμπληρούμενα θεσμικά όργανα, τη Συνέλευση, το Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

Η Συνέλευση αφορά στο σύνολο των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Νέων και είναι αρμόδια για τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών ως προς τη δράση των Συμβουλίων Νέων. Συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή εκτάκτως μετά από απόφαση του Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις της Συνέλευσης είναι δημόσιες.

Το Συμβούλιο, που στην πόλη μας είναι επταμελές, έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών της Συνέλευσης αλλά και της σύστασης επιτροπών προς επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν τους νέους της περιοχής. Το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Κατά την πρώτη δε συνεδρίαση της θητείας του, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συμμετέχει ως εκπρόσωπος του οργάνου στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά και έχει δικαίωμα να εκφράζει γνώμη για θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των νέων της περιοχής.

 

Βάσει των αποτελεσμάτων των εκλογών της Κυριακής 30 Μαρτίου 2008 και της εσωτερικής ψηφοφορίας που ακολούθησε εξελέγησαν οι:

 

Ζωχιός Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)

Νικολοπούλου Στέλλα (Αναπληρώτρια Πρόεδρος)

Χλιάρας Ευάγγελος (Ταμίας)

Παπαλουκά Ευτυχία (Γραμματέας)

Τζίμας Αλέξης (μέλος)

Βεντήρη Λυδία (μέλος)

Ψαραδάκης Γιάννης (μέλος)